Schuldrecht

-Ausarbeitung, Begutachtung von Verträgen jeder Art oder Natur, insbesondere Ausarbeitung und Begutachtung der
• Auftrags- und Unternehmensverträge,
• Beförderungs-, Speditions- und Transportverträge,
• Kauf- und Mietverträge,
• Schenkungsverträge.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.